ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
58 ถ.บริรักษ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 056-512015  โทรศัพท์มือถือ : 062-6040659, 084-8867548
โทรสาร : 056-512015
E-mail : uthai@otep.mail.go.th

ติดต่อเรา