การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี

433684 20180118_๑๘๐๑๑๙_0009 20180118_๑๘๐๑๑๙_0008 20180118_๑๘๐๑๑๙_0007 20180118_๑๘๐๑๑๙_0004 20180118_๑๘๐๑๑๙_0003 20180118_๑๘๐๑๑๙_0002 20180118_๑๘๐๑๑๙_0001 20180118_๑๘๐๑๑๙_0040 20180118_๑๘๐๑๑๙_0035 20180118_๑๘๐๑๑๙_0029

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี  รับการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน
สกสค. จังหวัดอุทัยธานี รอบระยะเวลา 1 ปี  ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 6  ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 
โดยนายสุทิศ  ทองสนิทกาญจน์  เป็นประธาน