ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รับมอบงาน ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จากนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1214/2561 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ยินดีต้อนรับ-converted