ประชุมเสนอนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูร่วมกันสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน .สกสค. จังหวัดอุทัยธานี
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
และได้เสนอนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูร่วมกัน มติที่ประชุมรับหลักการ
และยินดีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

139016

139015