ประเมินผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด

ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะและคณะ เข้าตรวจประเมินผลการปฎิบัติงานในรอบปี ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี


111
444 2222 5555 8888 9999 10101 787878 13441731_1000045383437051_571572986_o