ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี นายบุญกล้า รณรัตน์ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ให้ทายาทนางประทิน ศรีเดช สมาชิก ช.พ.ส โดยนางเบ็ญจา นาสิงห์ เป็นผู้รับเงิน

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี นายบุญกล้า รณรัตน์  มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ให้ทายาทนางประทิน ศรีเดช สมาชิก ช.พ.ส  โดยนางเบ็ญจา นาสิงห์ เป็นผู้รับเงิน

173693_0