มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี พ.ศ. 2560

1 2 430816

วันที่ 15  มกราคม  2561  นายบุญกล้า   รณรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี
มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี  พ.ศ.  2560 ให้แก่นางสาวพัชราภรณ์    สีทอง
เป็นเงินจำนวน  5,000 บาท  ณ  โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา  อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี