มอบรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560

3 1 2 4

วันที่  16 มกราคม 2561  นายบุญกล้า  รณรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี ไปร่วมงานวันครู
โดยมีนายแมนรัตน์   รัตนสุคนธ์ ผูู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี พ.ศ.2561
ณ  หอประชุมโรงเรียนอุทัยวิทยาคม   อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และร่วมยินดีกับครูผู้ได้รับรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีปวงประชา ประจำปี  พ.ศ. 2560  ประเภท  รางวัลสุดยอดครูดี ประกอบด้วย  เกียรติบัตร   โล่
และเงินรางวัลคนละ  5,000 บาท ให้แก่ครูได้รับรางวัล จำนวน 5 คน ดังนี้
1.  นางธนาเนตร   อยู่เย็น     ครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนบ้านท่าชะอม  (สังกัด สพป. เขต 2)
2.  นายชัยพร   พุ่มประพาฬ   ครูชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  สังกัด อุดมศึกษา
3. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  สินธุ์พูล   ครูชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  สังกัด อาชีวศึกษา
4.  นางปิยนุช   วิราวรรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนทุ่งโพวิทยา  สังกัด สพม. เขต 42
5. นางอัญญารัตน์  ชวดนุช   ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส
สังกัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น