รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 สังกัดสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี

รายชื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563