วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางดวงนภา เกษแก้ว พนักงานเจ้าหน้าที สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี ได้มอบเช็คค่าจัดการศพของ นายน้อย วิไลบูรณ์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 138542 สังกัด บำนาญหนองฉาง ได้ถึงแก่กรรมด้วยเหตุปอดอักเสบติดเชื้อ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยนายไชยเศรษฐ์ วิไลบูรณ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถึงแก่ความตายเป็นผู้จัดการศพตามหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ จำนวน 200,000 บาท พร้อมกับมอบเงินค่าบำเพ็ญกุศล สำนักงาน สกสค. จังหวัดอทุยธานี ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ส. มา ณ ที่นี้

      วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางดวงนภา เกษแก้ว พนักงานเจ้าหน้าที สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี ได้มอบเช็คค่าจัดการศพของ นายน้อย วิไลบูรณ์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 138542 สังกัด บำนาญหนองฉาง ได้ถึงแก่กรรมด้วยเหตุปอดอักเสบติดเชื้อ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยนายไชยเศรษฐ์ วิไลบูรณ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถึงแก่ความตายเป็นผู้จัดการศพตามหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ จำนวน 200,000 บาท พร้อมกับมอบเงินค่าบำเพ็ญกุศล สำนักงาน สกสค. จังหวัดอทุยธานี ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ส. มา ณ ที่นี้
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางดวงนภา เกษแก้ว พนักงานเจ้าหน้าที สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี ได้มอบเช็คค่าจัดการศพของ นายน้อย วิไลบูรณ์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 138542 สังกัด บำนาญหนองฉาง ได้ถึงแก่กรรมด้วยเหตุปอดอักเสบติดเชื้อ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยนายไชยเศรษฐ์ วิไลบูรณ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถึงแก่ความตายเป็นผู้จัดการศพตามหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ จำนวน 200,000 บาท พร้อมกับมอบเงินค่าบำเพ็ญกุศล สำนักงาน สกสค. จังหวัดอทุยธานี ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ส. มา ณ ที่นี้