คณะตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเงินและบัญชี

คณะตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเงินและบัญชี สำนักงาน สกสค. อุทัยธานี
นำโดยคุณ มุกดา นามโยธาและคณะ วันที่ 26 – 28  ธันวาคม 2559

2970

2977

2973